پرسشنامه هوش معنوی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان عبدالله زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هوش معنوی توسط عبدالله زاده با همکاری مهدیه کشمیری و فاطمه عرب عامری در سال 1387 تشکیل شده است که برای اولین بار روی گروه 280 دانشجو اجرا گردید و سپس پرسشنامه نهایی با 29 عبارت تنظیم شد.در مطالعه طهماسبی (1393) ضریب پایایی مقیاس هوش معنوی را با اجرا بر روی 30 نفر از کارکنان سازمان ورزش  و جوانان با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ 89 /0 به دست آمد. برای بررسی میزان روایی هوش معنوی علاوه بر روایی محتوایی صوری که سوال­ها با نظر متخصص ها تایید شد از تحلیل عاملی نیز استفاده شد و همبستگی کلیه سوال­ها بالای 3 /0 بود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴