پرسشنامه هوش هیجانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان پترایدز و فارنهام
مخفف EIQ
نام انگلیسی پرسشنامه Emotional Intelligence Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هوش هیجانی یک مقیاس خود سنجی است و توسط پترایدزو فارنهام (٢٠٠١) تهیه و تنظیم شده است. فرم اصلی و نخستین آن دارای ١٤٤ ماده و ١٥ زیر مقیاس همسازی است. بنابر گزارش پترایدرز و فارنهام (٢٠٠١) این پرسشنامه می تواند افراد دارای هوش هیجانی بالا و پائین را به خوبی متمایز کند. مارنانی (١٣٨٢) ضریب همسانی درونی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ ٠/٨١ گزارش کرده است. در پژوهش ساکلوفسکی و دیگران (٢٠٠٣) ضریب همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه٠/٨٩ گزارش شده است. ازغندی و همکاران (١٣٨٥) ضرایب پایائی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ و تصنیف محاسبه کردند که برای روش های همسانی درونی و بازآزمائی به ترتیب برابر با ٠/٧٦ و ٠/٧١ به دست آورده اند. دالوند (١٣٩٢) ضریب پايايي پرسشنامه هوش هیجانی را (از روش های آلفاي كرونباخ و تنصیف) براي كل پرسشنـامه به ترتیب ٠/٨٤ و ٠/٨٣ به دست آورده است. همچنین ضرايب پايايي کل پرسشنامه و زیر مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی بین ٠/٥٧ تا ٠/٨٤ نوسان داشته است که بيانگر ضرايب پايايی قابل قبول پرسشنامه ياد شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش هیجانی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴