پرسشنامه هویت فردی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان بردبار
مخفف IIQ
نام انگلیسی پرسشنامه Individual Identity Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هویت فردی توسط بردبار(١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٤٠ سوال می‌باشد . بردبار (١٣٩١)، پایایی پرسشنامه هویت فردی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ به دست آورده است . عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نیروی مقاوم فردی

مبانی نظری سبک هویت

پرسشنامه هویت ورزشی

۲۰۰۴

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی

۱۳۹۰

پرسشنامه اندازه گیری عینی سبک هویت

۱۹۸۶

پرسشنامه بحران هویت

۱۳۷۶

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ توانایی فردی در جمعیت کاری

۱۹۹۶