پرسشنامه هیجان تحصیلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۳
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان پکران و همکاران
مخفف AEQ
نام انگلیسی پرسشنامه Achievement Emotions Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این ابزار به منظور اندازه‌گیری هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان توسط پکران، گوتز و پری (٢٠٠٥) طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد ـ کاغذی است. پرسشنامه اصلی شامل ٢٣٢ سؤال می باشد که در آن ٢٤ مقیاس در سه بخش سازماندهی شده است. در این پرسشنامه فرم کوتاه ٤٣ سؤالی آن ارائه شده است. کدیور و همکاران (١٣٨٨) در مطالعه ای، برای بررسی پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تنظیم هیجان

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

۲۰۰۴

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی