پرسشنامه هیجان خواهی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۷۸
نویسندگان ماروینذاکرمن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هیجان¬خواهی توسط ماروینذاکرمن است که در سال ١٩٧٨ تهیه و تدارك گردیده است. ترجمۀ فارسی این مقیاس درسال ١٣٧٤ توسط خداپناهی صورت گرفته و در سال ١٣٧٦ توسط محوي شیرازي باتغییراتی در برخی از سوالهاي آن، بر روي دانشجویان دانشکده¬هاي فنی تهران هنجاریابی شده است، که در این پژوهش از فرم تغییریافتۀ اخیر آن استفاده شده است.محويشیرازي ( ١٣٧٦) در مطالعه¬ای پرسشنامه هیجان¬خواهی را اعتباریابی و هنجاریابی کرده است و ضریب آلفای کرونباخ را برای این پرسنامه ٠/٨٦ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تنظیم هیجان

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

۲۰۰۱

پرسشنامه تنظیم هیجان

۲۰۰۳

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

۲۰۰۹