پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان سعید فیروزآبادی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو توسط سعید فیروزآبادی و همکاران (١٣٩٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٥ گویه می‏باشد. فیروزآبادی و همکاران (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٤ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.