پرسشنامه وارک (بصری، شنیداری، خواندن / نوشتن، حرکتی)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان ﻓﻠﯿﻤﯿﻨﮓ
مخفف VARK
نام انگلیسی پرسشنامه Visual, Aural, Read/write, Kinesthetic

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي وارك ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﯿﻤﯿﻨﮓ در ﺳﺎل ١٩٩٨ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺳﺒﮏﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ١٦ ﺳﻮال اﺳﺖ. واژه وارك ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺣﺮوف اول ﮐﻠﻤﺎت دﯾﺪاري(visual) V، ﺷﻨﯿﺪاريA (Aural)، ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ـ ﻧﻮﺷﺘﻨﯽ(read/write) R، و ﺟﻨﺒﺸﯽ ـ ﺣﺮﮐﺘﯽ(kinesthetic)K اﺳﺖ. اﻟﺨﺴﻮاﻧﻪ (٢٠١٣) در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت روانﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ آن ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٨٥ ﺑﻮد. در ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﯿﻨﯽ، زﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ (١٣٨٩) ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي آن، اﺑﺘﺪا ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ زﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﺳﯿﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ٣٠ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺆاﻻت ﻣﺒﻬﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳﺆاﻻت ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم دوﺑﺎره ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ١٠ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ١٥ ﺳﺆال ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪاي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ. درﻧﻬﺎﯾﺖ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ (اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از » ا، ب، ج، و د « ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ، اوﻟﻮﯾﺖ آن ﺳﺒﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ ٩٦/٨ درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ.