پرسشنامه ورزش گرایی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان گیل
مخفف SOQ
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Orientation Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ورزش گرایی که توسط گیل در سال ١٩٨٨ تدوین شده است و دارای ٢٥ گویه است. بهرام (١٣٨٢) در هنجاریابی پرسشنامه ورزش گرایی بر روی تعدا ١٨٨٩ نفر دانش آموز دبیرستانی، دانشجو و ورزشکار بزرگسال رقابت جو و غیررقابت جو در جهت بررسی اعتبار سازه این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی، از مقایسه تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل متغیر برای بررسی تفاوت های جنسی و گروه رقابت گرایی برای تعیین اعتبار ملاک استفاده نمودند. نتایج، اعتبار پرسشنامه را تأیید کرد. نتایج پایایی زمانی به روش بازآزمایی، ضریب ٠/٩٠ برای ورزش گرایی، ٠/٩٣ برای رقابت جویی، ٠/٧٦ برای پیروزی گرایی و ٠/٦٢ برای هدف گرایی را نشان داد. همچنین مقدار آلفای کرونباخ جهت تعیین ثبات درونی برابر با ٠/٨٩، ٠/٨٦، ٠/٧٤ و ٠/٦١ به ترتیب برای ورزش گرایی، رقابت جویی، پیروزی گرایی و هدف گرایی به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری بازارگرایی