پرسشنامه وضعیت اشتراک گذاری دانش در کانون تصمیم‌گیری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان آذری و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وضعیت اشتراک گذاری دانش در کانون تصمیم‌گیری توسط آذری، ریاحی و دهنوئیه (۱۳۹۵) تهیه شده است و شامل ٤٦ گویه می باشد . در مطالعه آذری، ریاحی و دهنوئیه (۱۳۹۵) ضمن سنجش روایی صوری و محتوایی این ابزار، ضرایب پایایی را با روش آلفای کرونباخ، برای همه ابعاد بالاتر از ٠/٧٠ گزارش شده است به منظور بررسی هنجاریابی در پژوهش آذری، ریاحی و دهنوئیه (۱۳۹۵) ٢٣٤ نفر با تکمیل پرسشنامه در مطالعه شرکت کردند (نرخ پاسخ‌گویی٥/٨٣ %). میانگین نمره ابعاد ٥گانه تسهیم دانش به ترتیب عوامل ساختاری ٠/٤٦±٢/٧، راهبردهای رهبری ٠/٥٤±٢/٦٦، سیستم و فناوری ٠/٤٤±٢/٥٩، عوامل فرهنگی ٠/٥١±٢/٤٧ و عوامل انسانی ٠/٥٢±٢/٤٦ به دست آمد گویه "دریافت پاداش در مقابل اشتراک‌گذاری دانش" با میانگین ١/٧٣ و انحراف معیار ٠/٨٢ کم‌ترین نمره و گویه "بدون مشکل بودن سرعت تبادل دانش و اطلاعات موجود میان واحدها/قسمت‌های سازمان" با میانگین ٣/٦١ و انحراف معیار ٠/٩٧ بالاترین نمره در میان تمام گویه‌های مطالعه تعیین شد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تصمیم‌گیری به ‌قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه سبک های تصمیم‌گیری عمومی

۱۹۹۵

پرسشنامه کیفیت تصمیم‌گیری

۱۳۹۶

پرسشنامه تصمیم‌گیری به ‌قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه تصمیم‌گیری مدیران

۲۰۰۹