پرسشنامه وضوح تصویرسازی حرکت ۲

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳
ابعاد پرسشنامه ۳۶
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان رابرتز و همکارن
مخفف VMIQ -۲
نام انگلیسی پرسشنامه Vividness of Movement Imagery Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وضوح تصویرسازی حرکت ٢ را رابرتز، کالو، هاردی، مارک لند و برینگر (٢٠٠٨) پس از بازبینی نسخه اصلی آن که شامل ٢٤ سؤال بود، به شکل کوتاه تری درآوردند. پرسشنامه حاضر دارای ١٢ سؤال (در هر خرده مقیاس) است. رستمی حاجی آبادی، رهنما، سهرابی و همکاران (١٣٩٠) اعتبار و پایایی این پرسشنامه را در جامعه ورزشکاران رشته های مختلف و با سطوح متفاوت بررسی و مورد تأیید قرار دادند. درخصوص اعتبار پرسشنامه نتایج نشان داد این پرسشنامه دارای اعتبار همزمان (٠/٧٠-) با نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه تصویرسازی حرکت (هال و مارتین ، ١٩٩٧؛ سهرابی و همکاران، ١٣٨٩) و اعتبار سازه همگرای قابل قبولی است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های تصویرسازی بصری بیرونی، درونی و حرکتی و مقیاس کلی به ترتیب ٠/٨٦، ٠/٨٩، ٠/٩١ و ٠/٩٥ به دست آمده است که پایایی بالایی را در این خرده مقیاس ها و مقیاس کلی وضوح تصویرسازی حرکت نشان می دهد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی مشکلات شبکه عبور و مرور شهری از نظر افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ترس از حرکت

پرسشنامه تصویرسازی حرکتی

۲۰۱۲

پرسشنامه توانایی تصویرسازی ورزشی

۱۹۹۸

پرسشنامه وارک (بصری، شنیداری، خواندن / نوشتن، حرکتی)

۱۹۹۸