پرسشنامه وظایف مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان یعقوبی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه ۱۳

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وظایف مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان توسط یعقوبی، رهی و بهادری (١٣٩٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٠ گویه می‏باشد. یعقوبی و همکاران (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه پرسشنامه وظایف مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٩درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری