پرسشنامه وفاداری مشتری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان برینک و برندت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وفاداري مشتري توسط برینک و برندت (٢٠٠٤)، تهیه و تنظیم شده است و توسط مقيمي و رمضان (١٣٩٠) ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای ١١ سوال می‌باشد. محرم‌زاده و اکبري (١٣٩٢؛ نقل از جبله، ١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه وفاداري مشتري را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨١ به دست آورده اند. جبله (١٣٩٤)، پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ /٠٧٩٨ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک