پرسشنامه وفاداری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان ابراهیمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه وفاداری شامل ٦ سوال و توسط ابراهیمی (١٣٩٠) ساخته شده است.ابراهیمی (١٣٩٠) روایی صوری پرسشنامه را به روش سیگمای شمارشی ٠/٨٩ به دست آورده است و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٧ اعلام کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹