پرسشنامه ویژگی‌های رضایت شغلی فروشندگان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان مقیمی و رمضان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ویژگی‌های رضایت شغلی فروشندگان توسط مقیمی و رمضان (‌١٣٩٠‌)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٦ سوال می‌باشد. رفعتی سنزیقی(١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه ویژگی‌های رضایت شغلی فروشندگان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا