پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹۵
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان حاتمی نسب
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ویژگی های کارآفريني مدیران توسط حاتمی نسب در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٩٥ سؤال می باشد. در پژوهش حاتمی نسب (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه و زیرمقیاس ها از طریق روش آلفای کرونباخ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه موانع کارآفرینی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

مبانی نظری کارآفرینی

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

۱۹۹۰