پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان لیاو
مخفف QSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Quality of Service Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کيفيت خدمات توسط لياو در سال ٢٠٠٩ و به نقل از حسینی در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٣ سؤال می باشد. حسینی (١٣٩٣) پایایی این پرسشنامه را براساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ٠/٩٥٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد. همچنین در این پژوهش روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه موانع کارآفرینی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

مبانی نظری کارآفرینی

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

۱۹۹۰

پرسشنامه الگوهای تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲