پرسشنامه پاسخ به استرس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان کوه و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه پاسخ به استرس توسط کوه،پارک،کیموچو (٢٠٠١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٩ سؤال می¬باشد. کوه و همکاران (٢٠٠١) در مطالعه¬ای پایایی پرسشنامه پاسخ به استرسبه روش آلفای کرونباخ ٩٧/٠ و روایی آن را مناسب ذکر کرده¬اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری پاسخگویی

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

۱۹۸۹

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه پاسخ‌های مقابله ای

۱۹۸۴

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

پروتکل درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه استرس ناشی از هواداری ورزشی

۱۳۹۳