پرسشنامه پذیرش فناوری رایانه در آموزش ریاضی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۳
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان سفلایی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

جهت سنجش میزان پذیرش فناوری رایانه در آموزش ریاضی توسط دبیران ریاضی از پرسشنامه محقق¬ساخته (سفلایی، ١٣٩٣) استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ٦٣ گویه می¬باشد. روایی و پایایی پرسشنامه پذیرش فناوری رایانه در آموزش ریاضی در پژوهش سفلایی (١٣٩٣) مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. در این پژوهش از روايي محتوايياستفاده شده است. برای روایی، پرسشنامه در اختیار ٥ نفر از اساتید دانشگاه سیرجان قرار گرفت و بعد از جمع آوری و گرفتن روایی پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی، مقدار ٠/٩٦ به دست آمد.با توجه به اينکه يکي از ويژگي¬هاي هر تحقيق علمي آن است که ابزار و روش¬هاي جمع¬آوري اطلاعات بايد از اعتبار قابل قبول برخوردار باشند، لذا از روش "آلفاي کرونباخ" جهت پایایی استفاده گرديد. در اين پژوهش پايايي پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ ٠/٩٦٥ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس