پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۳
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان واحدی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني به صورت محقق ساخته توسط واحدی، فتحي آذر، حسيني نسب و مقدم (١٣٨٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٣ گویه می باشد. در پ‍ژوهش واحدي و همكاران (١٣٨٧) روايي و پايايي اين پرسشنامه مورد آزمايش قرار گرفته است. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی این مقیاس به کمک تجزیه به مؤلفه های اصلی و بعد از چرخش واریماکس، چهار عامل پرخاشگری کلامی- تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی را فراهم کرد که معرف روایی سازه مقیاس می باشد. براي بررسي پايايي اين پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد و ميزان آن براي كل پرسشنامه برابر با ٠/٩٨ بدست امده كه حاكي از پايايي خوب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پروتکل قصه درمانی کودکان

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷