پرسشنامه پرخاشگری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان نواکو
مخفف AGQ
نام انگلیسی پرسشنامه Aggression Questionnaire

توضیحات تکمیلی

از جمله ابزارهایی که برای سنجش پرخاشگری ابداع شده است، سیاهه پرخاشگری می باشد که در سال ١٩٨٦ توسط نواکو ساخته شد. این سیاهه شامل ٣٠ ماده است. زنگنه و همکاران (١٣٨٩)، در مطالعه ای برای هنجاریابی این پرسشنامه بر روی ١٣٠ نفر آن را اجرا نمودند. نتایج نشان داد که پایایی این پرسشنامه از طریق روش آزمون بازآزمون٠/٦١ به دست آمد. همچنین روایی همزمان پرسشنامه از طریق محاسبه همبستگی با پرسشنامه باس و بری ٠/٧٨ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴