پرسشنامه پنج وﺟﻬﯽ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان بائر و همکارن
مخفف FFMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Five Facet Mindfulness Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ وﺟﻬﯽ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺋﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ ٣٩ آﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺋﺮ، اسمیت، هوپکینس، کریتمیر و تونی (٢٠٠٦) از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﯾﺒﺮگ، ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮﺷﯿﺎري و ﺗﻮﺟﻪ ذﻫﻦ آﮔﺎه، ﻣﻘﯿﺎس ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻨﭽﻮﮐﯽ، ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮﺗﺎﻣﭙﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎﺋﺮ و همکاران (٢٠٠٦) ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ را ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم داد. ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮔﺮدﯾﺪ: ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻋﻤﻞ ﺗﻮأم ﺑﺎ هوشیاری، ﻏﯿﺮﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دروﻧﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﻏﯿﺮ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻮدن. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎل ١٣٩٤ ﺗﻮﺳﻂ دهقانی، اسماعیلیان، اکبري، حسنوند، نیک منش ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺳﻮاﻻت آن ﺑﻪ ٣٠ ﺳﻮال ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺌﻮﺳﺮ (٢٠١٠) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ در ﮔﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻦ ٠/٧٥ (در ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻮدن) ﺗﺎ ٠/٩١ (در ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ) ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد و در ﻃﯿﻔﯽ ﺑﯿﻦ ٠/١٥ ﺗﺎ٠/٣٤ ﻗﺮار داﺷﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٤) این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺎ روش وارﯾﻤﺎﮐﺲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت ١، ١٤، ١٩، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٣١ و ٣٧ روي ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﺸﺪﻧﺪ و از ﻣﺠﻤﻮع ٣٩ آﯾﺘﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ٦ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪﻧﺪ: ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺠﺎرب دورﻧﯽ، ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻋﺪم ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرب دروﻧﯽ، ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﮑﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺣﻮاس ﺑﺪﻧﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، و ﺗﻨﻈﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎ. ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮق ٠/٨٧، ٠/٨٨، ٠/٨٢، ٠/٨٤، ٠/٧٨، ٠/٨٤ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ٠/٧٩ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ، ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﻮﺷﯿﺎری

۲۰۰۳

پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﮐﻨﺘﺎﮐﯽ

۲۰۰۴