پرسشنامه پویایی محیطی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان فداکار گرمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه پویایی محیطی توسط فداکار گرمی در سال ١٣٩٢ تهیه و تنظیم گردیده است و شامل ٤ گویه می باشد. در پژوهش فداکار گرمی (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٣ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه زیست محیطی

پرسشنامه سنجش تأثیر گردشگری بر میزان پویایی

۱۳۹۲

پرسشنامه حمایت های محیطی

۲۰۰۵