پرسشنامه چابکی سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان ورلی و لاولر
مخفف AOQ
نام انگلیسی پرسشنامه Agility Organizational Questionnaire

توضیحات تکمیلی

اين پرسشنامه توسط ورلی و لاولر (٢٠١٠) تهيه شده است. پرسشنامه داراي سه مؤلفه استراتژی قوی، طرح سازمانی انطباق پذیر و رهبری و هویت مشترک، و شامل ٣٠ سوال می باشد. روایی همزمان پرسشنامه چابکی سازمان توسط ورلی و لاولر (٢٠١٠) ٠/٧١ و پايايي آن نيز ٠/٨٢گزارش داده شد. ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های چابکی سازمان از طریق ضریب آلفای کرونباخ توسط سازش (١٣٩٣) به دست آمده است. ضریب پایایی استراتژی قوی ٠/٨٤، طرح سازمانی انطباق پذیر٠/٨٠ و رهبری و هویت مشترک ٠/٨٨ و ضریب پایایی کل پرسشنامه٠/٨٦ گزارش شده است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی