پرسشنامه چابکی سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان شریفی و ژانگ
مخفف OAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Agility Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استاندارد متغیر چابکی سازمان توسط شریفی و ژانگ (٢٠٠١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٦ گویه می‏باشد. سرشار (١٣٩٥)، پایایی پرسشنامه چابکی سازمان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٦٧٥ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی