پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۱
ابعاد پرسشنامه ۱۲
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان اسنل و همکارن
مخفف MSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Multidimensional Sexuality Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی توسط اسنل و فیشر و والترز (١٩٩٣)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٦١ سوال می‌باشد . اسنل و همکاران (١٩٩٣)، پایایی پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است . دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خوپنداره جنسی

۱۳۹۵

عملکرد جنسی زنان (FSFI)

پرسشنامه ابعاد و مسائل شهرسازی

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه رضایت جنسی

۱۹۹۷

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

مبانی نظری اختلالات جنسی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

۱۳۸۹

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا - فرم زنان

۲۰۰۰

پرسشنامه تمایل جنسی

۱۹۹۲