پرسشنامه چند بعدی نگرشفرد درمورد بدن خود

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۶
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان کش
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه چند بعدي نگرشفرد درمورد بدن خود توسط کش (٢٠٠٥) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٥٦ گویه می¬باشد. راحتی (١٣٨٣)در مطالعه¬ای به بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه چند بعدي نگرشفرد درمورد بدن خود در نمونه هاي ایرانی پرداخته است و روایی این پرسشنامه را ٠/٨٩ گزارش کرده است. درتحقیق دهقانی وهمکاران(١٣٩٠) پایایی ابزار درحیطه¬هاي ارزیابی وضع ظاهری٠/٧٠، گرایش به ظاهر ٠/٧٥، مشغولیت فکري بااضافه وزن ٠/٨٥، رضایت ازقسمتهاي مختلف بدن ٠/٧٠، مقایسه بدن با دیگران ٠/٦٥ و کل پرسشنامه ٠/٨١ بدست آمده است.