پرسشنامه چند عاملی رهبری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۵
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان باس و آولیو
مخفف MLQ
نام انگلیسی پرسشنامه Multi - factor Leadership Questionnaire

توضیحات تکمیلی

در پرسشنامه چند عاملی رهبری تعداد ٤٥ سوال گنجانده شده است. این پرسشنامه دارای دو فرم مجزا است. در یک فرم آن، کارکنان به ارزیابی یک مدیر می پردازند و در فرم دیگر، هر مدیر عملکرد خود را ارزیابی می کند.در پژوهش ستاری و همکاران (١٣٨٥) جهت ارزیابی اعتبار پرسشنامه چند عاملی رهبری، از روش دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ استفاده شد و جهت محاسبه روایی آن، این پرسشنامه همراه با پرسشنامه عقیده رهبری (که جهت همبسته کردن آن به کار رفته بود)، در وزارت صنایع و معدن روی ٨٠ نفر از مدیران این مجموعه اجرا شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک های رهبری

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

پرسشنامه ۵ عاملی شخصیت

۱۹۹۱

مبانی نظری کیفیت رهبری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش

۱۹۸۰