پرسشنامه کارائی کسب وکار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان غلامی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کارائی کسب وکار توسط برتل به نقل از غلامی در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه ٩ زیرمقیاس دارد . در پژوهش غلامی (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٨ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.