پرسشنامه کانو نیازهای مشتریان از دیدگاه مشتریان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان رفیعیان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کانو نیازهای مشتریان از دیدگاه مشتریان توسط رفیعیان (١٣٩٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢١ گویه می¬باشد. در پژوهش رفیعیان (١٣٩٠)برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران جامعه موردمطالعه قرار داده‌شده که درنتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید. همچنین در پژوهش رفیعیان (١٣٩٠)پایایی مؤلفه‌های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ٠/٩٧٩ به دست آمد ه است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه دیدگاه بازاریابی عصبی

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان

۱۳۹۲

پرسشنامه رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان

۱۳۹۱

پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران براساس آیین اخلاق حرفه ای پرستاران از دیدگاه پرستار

۱۳۹۴