پرسشنامه کنترل فکر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان ولز و داویس
مخفف TCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Thought Control Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کنترل فکر به وسیله ولز و داویس در سال ١٩٩٤ ساخته شده است، همراه با مصاحبه، برای تشخیص بکار برده می شود از این آزمون برای تشخیص دقیق تر افراد مبتلا به اضطراب فراگیر و به عنوان یک تشخیص تکمیلی استفاده شد. اعتبار و پایایی این مقیاس توسط ولز خوب و رضایت بخش گزارش شده است (ولز، ٢٠٠٠؛ به نقل از شفائی، ١٣٨٨). ولز و داویس (١٩٩٤) ضرایب آلفای کرونباخ نگرانی اجتماعی را ٠/٨٤، نگرانی بهداشتی ٠/٨١ و فرانگرانی را ٠/٧٥ گزارش کرده است.ضریب پایایی باز آزمایی بعد از یک ماه برای خرده مقیاس های نگرانی اجتماعی، نگرانی بهداشتی و فرا نگرانی به ترتیب ٠/٧٦، ٠/٨٤ و ٠/٧٧ به دست آورده است (ابولقاسمی و نریمانی، ١٣٨٤).پناهی (١٣٧٢)، انسجام درونی پرسشنامه را با روش محاسبه آلفا کرونباخ بین ٠/٨٧ تا ٠/٩١ و روایی آن را به برابر با ٠/٦٧ ذکر می کند. باقري یزدي، بوالهري و شاه محمدي (١٣٧٣)، پایایی این چک لیست را به روش باز آزمایی ٠/٩٧، اعتبار تشخیصی آن را خوب و حساسیت، ویژگی و کارآیی آن را به ترتیب ٠/٩٤ ، ٠/٩٦ و٠/٩٨ گزارش می کنند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴