پرسشنامه کیفیت خدمات

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان لیاو
مخفف QSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Quality of Service Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کيفيت خدمات توسط لياو در سال ٢٠٠٩ و به نقل از حسینی در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٣ سؤال می باشد. حسینی (١٣٩٣) پایایی این پرسشنامه را براساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ٠/٩٥٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد. همچنین در این پژوهش روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی