پرسشنامه کیفیت آموزش در مدارس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان پورعلی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کيفيت آموزش در مدارس توسط پورعلی (١٣٩٣)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ١٥ گویه می باشد. پورعلی (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب پایایی پرسشنامه کيفيت آموزش در مدارس را طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

پرسشنامه ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس