پرسشنامه کیفیت ادراک شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۱۲
نویسندگان کولهو و هنسلر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیت ادراک شده توسط کولهو و هنسلر به نقل از شیخ لارآبادی در سال ١٣٩٢ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٥ سؤال می باشد. در پژوهش شیخ لارآبادی (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٤ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)