پرسشنامه کیفیت بصری وکارکردی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۳
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان فکری صفری¬زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ابعاد و مسائل شهرسازی توسط فکری صفری¬زاده (١٣٩٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٣ گویه می¬باشد. روایی صوری پرسشنامه ابعاد و مسائل شهرسازیتوسط فکری صفری¬زاده (١٣٩٠) ٠/٨٦ بدست آمد و پایایی کلی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٦ بدست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه کیفیت بصری و کارکردی

پرسشنامه وارک (بصری، شنیداری، خواندن / نوشتن، حرکتی)

۱۹۹۸