پرسشنامه کیفیت تصمیم‌گیری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۶
نویسندگان اکبری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیت تصمیم‌گیری، پرسشنامه‌ای محقق ساخته (اکبری، ١٣٩٦) می‌باشد. این مقیاس دارای ١٦ گویه و ٣ مؤلفه می‌باشد. در پژوهش اکبری (١٣٩٦) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. همچنین در پژوهش اکبری (١٣٩٦) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٨/ ٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه کیفیت روابط معلم - دانش آموز (IT-SR)

پرسشنامه کیفیت بصری و کارکردی