پرسشنامه کیفیت خدمات داخلی سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان دی ژی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیت خدمات داخلی سازمان توسط دی‌ژی (٢٠٠٥)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسش‌نامه برگرفته شده از پرسش‌نامه کارونا و پیت (١٩٩٧) می‌باشد و دارای ٢١ گویه است. قنبرپور نصرتی، ساعت‌چیان و پورسلطانی زرندی (١٣٩١) پایایی پرسشنامه کیفیت خدمات داخلی سازمان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦ به دست آورده اند. پیری (١٣٩٣)، نیز پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی