پرسشنامه کیفیت خدمات نماینده بیمه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان گرا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیت خدمات نماینده بیمه توسط گرا در سال ٢٠٠٩ به نقل از غفوری در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٨ سؤال می باشد. در پژوهش غفوری (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ٠/٨٦٨ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بیمه عمر

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

مبانی نظری بیمه کشاورزی

مبانی نظری بیمه

پرسشنامه آگاهی از بیمه

۱۳۹۴

پرسشنامه مقیاس میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی در باشگاه

۱۳۹۴

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند در شرکت بیمه

۱۹۸۷

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

۱۳۹۲