پرسشنامه کیفیت خدمات وب سایت بانکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان سبحانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیت خدمات وب سایت بانکی توسط سبحانی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٥٠ گویه می¬باشد. روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت خدمات وب سایت بانکی در پژوهش سبحانی (١٣٩٣) مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. براي روايي پرسشنامه از اعتبار محتوا استفاده شده است و روايي آن بر اساس نظر متخصصین و اساتید دانشگاه٠/٨٧ به دست آمده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ٠/٩٤ بدست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سود سپرده بانکی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

مبانی نظری جذب منابع بانکی

مبانی نظری کیفیت وب سایت بانکی

پرسشنامه جذب منابع بانکی

۱۳۹۲

پرسشنامه جذب منابع بانکی

۱۳۹۲

پرسشنامه جذب منابع بانکی

رفیعی رضوانی