پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان لیو
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی توسط لیو در سال (٢٠٠٨) طراحی‌شده است و شامل ٢٢ گویه می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیق محمودی و همکاران (١٣٩٤) موردسنجش قرارگرفته و تائید شد. مقدار آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده ٠.٩١ بود. اين عدد گوياي اين است كه پرسشنامه از قابليت اعتماد و به‌ بیان‌ دیگر،ازپايايي لازم برخوردار است.روايي سؤال‌ها نيز به كمك اعتبار عاملي سنجيده شد. اعتبار عاملي صورتي از اعتبار سازه است كه از طريق تحليل عاملي به دست می‌آید .نتايج تمام بارهای عاملي بيشتر از ٠.٥ به دست آمد كه روايي همگراي آن رانشان می‌دهد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی