پرسشنامه کیفیت رهبری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان روسایی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیترهبریتوسط روسایی (١٣٩٠) ساخته و شامل ٣١ سوال می¬باشد.روایی پرسشنامه کیفیت رهبری توسط روسایی(١٣٩٠) اندازه گیری شده و میزان آن ٠/٩٠ تعیین گردیده است. به منظور تعیین پایایی ابزار سنجش، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و ضریب پایایی برای پرسشنامه کیفیت رهبری٠/٩٢ محاسبه شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه سبک رهبری