پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۷۳
نویسندگان والتون
مخفف QWL
نام انگلیسی پرسشنامه Quality of Work Life

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري در ﺳﺎل ١٩٧٣ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺘﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و داراي ٣٥ ﺳﺆال است . واﻟﺘﻮن (١٩٧٣) ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ٠/٨٨ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﺸﯿﺪي ٠/٨٣، داوري ٠/٨٧، رﺣﯿﻤﯽ ٠/٨٥، ﺧﻠﯿﻠﯽ ٠/٩١، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺪاد، ﻣﻬﺪوي راد و ﮔﻠ ﭙﺮور، ١٣٩٠).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

۲۰۰۲

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه نگرش به زندگی