پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۸۰
نویسندگان والتون
مخفف QWLQ
نام انگلیسی پرسشنامه Quality Work Life Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٢٦ گویه می باشد و توسط والتون (١٩٨٠) تهیه و تنظیم شده است. دوليس (٢٠٠٣) نانلي و برنشتاين (١٩٩٤) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری کارکنان را٠/٨٤ به دست آورده است که نشان دهنده پایایی مطلوب این پرسشنامه می باشد. همچنین روایی این پرسشنامه توسط رونقی خواجه (١٣٩٣) تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

۲۰۰۲

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه نگرش به زندگی