پرسشنامه گرایش به وندالیسم

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۱۳
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان خزائی کوهپر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه گرایش به وندالیسم توسط خزائي کوهپر (١٣٩٠) تدوين شده كه داراي ٤٠ گويه است. جهت برآورد پایایی پرسشنامه‌ گرايش به ونداليسم، خواجوند خوشلی (١٣٩١) از آزمون آلفای کرونباخ، اسپیرمن- براون و آزمون تنصیف گاتمن استفاده کرده است. مطابق جدول زیر ضرایب محاسبه شده همه بالاتر از ٠/٧٠ می باشد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

۱۳۹۲

پرسشنامه گرایش به وندالیسم

۱۳۹۰

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه

۱۳۹۰

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه گرایش به معنویت

۲۰۰۳

پرسشنامه تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت ها

۱۳۹۲

پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

۱۹۸۷