پرسشنامه گرایش کارآفرینانه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان سرتیپی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه توسط سرتیپی (١٣٩٠)، تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٢ گویه می باشد . طبرسا (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه گرایش کارآفرینانه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨١١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است . طبرسا ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نگرش کارآفرینانه

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

۱۳۹۲

پرسشنامه گرایش به وندالیسم

۱۳۹۰

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه گرایش به وندالیسم

۱۳۹۰

پرسشنامه گرایش به معنویت

۲۰۰۳

پرسشنامه تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت ها

۱۳۹۲

پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

۱۹۸۷