پرسشنامه گردشگری ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان تراواسوس
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه گردشگری ورزشی توسط تراواسوس ( ٢٠٠٨)، تهیه و تنظیم شده است. در این پرسشنامه تغییراتی در فرم سوالات ایجاد شده است و دارای ٣٠ سوال می‌باشد. ابراهیمی (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه گردشگری ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٨٧ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. ابراهیمی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی