پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان پینتریچودیگروت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی ذیل بخشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری (MsLQ) است که درمتن اصلی (١٩٩٠) دارای ٤٤ سوال است که ٢٢تای آنها مربوط به یادگیری خودتنظیمی است و توسط پینتریچودیگ-روت (١٩٩٠) تهیه و تنظیم شده است. در پژوهش کارشکی (١٣٨٧) اعتبار کلی بدست آمده پرسشنامه يادگيري خودتنظيمي در اجرای نهایی نیز (٩٥/٠) بدست آمد. اعتبارسه خرده آزمون شناختی، مدیریت منابع و فراشناختی در اجرای نهایی، به ترتیب (٨٦/٠)، (٨٩/٠) و (٩٠/٠) بدست آمد. درمورد یادگیری خودتنظیمی، شاخص¬های حاصل از اجرای تحلیل عاملیتاییدی، اعتبارمناسبابزار را نشانمیدهد (RSMA=٠.٠٥٥ ,GFI=٠.٩٧، c²=٧٦٧.٧١ , DF=٧٥١). در مجموع شاخص¬های حاصل از اجرای آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تاییدی، اعتبار مناسب ابزارها را نشان می¬دهد. در پژوهش حسینی نسب ورامشه (١٣٧٩) خرده مقیاس کاربرد راهبرد شناختی دارای ضریب همسانی درونی٦٨/٠ و ٦٤/٠ برای راهبردهای سطح بالا و پایین شناختی و ٥٥/٠ برای خرده مقیاس خودتنظیمی (مدیریت منابع و فراشناخت با هم) گزارش شده است. ¬البرزی و سیف (١٣٨١) نیز این آزمون را درمورد دانشجویان به کار برده¬اند. گه می توان از منبع پیوست نتایج روایی و پایایی را استخراج کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه خودتنظیمی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری یادگیری سازمانی

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

مبانی نظری یادگیری سازمانی