پرسشنامه یادگیری سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان نیفه
مخفف OLQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Learning Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه یادگیری سازمانی مدل پیتر سنگه توسط نیفه (٢٠٠١) تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٢٤ گویه می‏باشد . آرخی (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با یادگیری سازمانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان پرداخت . وی پایایی پرسشنامه یادگیری سازمانی مدل پیتر سنگه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤١ به دست آورد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰