پرسشنامه یکپارچگی زنجیره تامین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان اوزدمی و اسلان
مخفف SCIQ
نام انگلیسی پرسشنامه Supply Chain Integration Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه یکپارچگی زنجیره تامین توسط اوزدمی و اسلان (٢٠١١) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٧ زیرمقیاس می باشد. در پژوهش حقانی (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٩٣٩ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تناسب زنجیره تأمین

مبانی نظری زنجیره ارزش گردشگری

مبانی نظری زنجیره تأمین

پرسشنامه ریسک زنجیره تأمین

۱۳۹۲

پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه استاندارد ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی

۲۰۱۲

پرسشنامه تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین لوازم خانگی

۱۳۹۳