پرسشنامه یگانگی فردی – سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۳
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان اوریلی - همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه یگانگی فردی – سازمانی توسط اوریلی،چاتمنوکالدول (١٩٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٥٣ گویه می¬باشد. در پژوهش اردلان و همکاران (١٣٨٧) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. همچنین در پژوهش اردلان و همکاران (١٣٨٧) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٩١ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری نیروی مقاوم فردی

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰