پرسشنامه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان ﺑﺎس و ﭘﺮي
مخفف AQ
نام انگلیسی پرسشنامه Aggression Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎس و ﭘﺮي (١٩٩٢) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي رﻓﺘﺎري وﯾﮋه ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ اﺳﺖ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎس و ﭘﺮي (١٩٩٢) ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس (ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ٩ ﻫﻔﺘﻪ) ٠/٧٢ ﺗﺎ٠/٨٠ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ٠/٣٨ ﺗﺎ ٠/٤٩ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﻧﯽ ٠/٨٢، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﮐﻼﻣﯽ٠/٨١، ﺧﺸﻢ ٠/٨٣ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ٠/٨٠ ﺑﻮد . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻤﺪي (١٣٨٥) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﻧﯽ ٠/٧٩، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﮐﻼﻣﯽ ٠/٧٤، ﺧﺸﻢ ٠/٧١، ﺧﺼﻮﻣﺖ ٠/٨٢ و ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ٠/٨٩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪاي ﺑﺮاي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﻧﯽ ٠/٧٤، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﮐﻼﻣﯽ ٠/٦٨، ﺧﺸﻢ ٠/٦١، ﺧﺼﻮﻣﺖ ٠/٧١ و ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ٠/٧٨ ﺑﻮد . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ (١٣٨٦) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ در داﻣﻨﻪ ٠/٢٥ ﺗﺎ ٠/٥٢ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﺧﺸم ٠/٨٣، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ٠/٧٩ ، رﻧﺠﯿﺪﮔﯽ ٠/٧٧ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ٠/٧٠ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴